Catàleg de productes

A innova system disposem d’una amplia gama de productes. Podreu consultar el nostre catàleg online, on trobareu les fitxes tècniques.

impermeabilitzant elàstic de poliuretà  per anar cobert.

impermeabilitzant acrílic per a deixar vist.

impermeabilitzant sense juntes acrílic per a murs soterrats.

impermeabilitzant transparent base aigua per a paraments verticals porosos.

impermeabilitzant i augmentador del to transparent, base dissolvent, per a paraments verticals porosos.

impermeabilitzant transparent, base dissolvent, per a paraments verticals porosos, hidròfob i oleorepelent.

Massilla elàstica de poliuretà, per a juntes de dilatació. Diferents colors

Morter impermeabilitzant flexible per a dipòsits, piscines i jardineres, apte per a aigua potable i per anar cobert. (bicomponent)

Morter impermeabilitzant rígid per a dipòsits, piscines i jardineres, apte per a aigua potable. (monocomponent)

Morter impermeabilitzant superelàstic per juntes a dipòsits, piscines, esquimers, etc., apte per a aigua potable. (bicomponent)

Morter cristal·litzador químic de la xarxa capil·lar de morters i formigons.

Impermeabilitzant acrílic betuminós per a murs soterrats i sota teula.

Mineralitzador químic de la xarxa capil·lar en elements minerals.

junta preformada hidroexpansiva per a juntes de treball i de formigonat.

Impermeabilitzant transparent alifàtic, per a deixar vist, transitable. Per cobertes on es vulgui respectar el seu aspecte original.

Morter ultrarràpid obturador de vies d’aigua.

Pasta en color per unió de morters nous amb vells, amb mordent (tacking) apte per a morters i superfícies metal·liques

Fluid per unió de morters nous amb vells, amb mordent (tacking)

Fluid per unió de morters nous amb vells, sense  mordent de ús en fresc.

Resina epoxi bicomponent per a la soldadura de formigons vells amb nous i elements metàl·lics amb formigons.

tac químic de resina epoxi bicomponent en cartutx de 400gr. per a ancoratges.

Pintura aïllant especialmetn formulada per a reduir el diferencial tèrmic i prevenir ponts ttèrmic.

àcid concentrat per a la neteja de restes de morter a la obra.

Gel higienitzant per mans amb alt contingut en alcohol, virulicida i bactericida.

Convertidor d’òxid. Producte per a la conversió de partícules òxides en fèrriques.

Recobriment acrílic anticarbonatació per a formigons vistos.

Pintura en base aigua per a paviments esportius, en diferents colors.

producte líquid transparent per a donar adderència a superfícies relliscoses .

Emprimació d’epoxi  transparent en base dissolovent per a paviments de formigó previa a tractaments epoxi o poliuretànics.

Pintura en colors per a marcació vial.

Pintura per a interiors fomulada amb fungicida i bactericida per prevenir les colònies de fongs.

Resina autoanivellant de poliuretà per a la confecció de paviments industrials i decoratius, sense juntes i d’alta resistència.

Imprimació en base aigua, per a la preparació i reparació de suports prèvia a tractaments amb pintures o resines per a paviments industrials.

Resina autoanivellant epoxídica en base aigua, per a la confecció de paviments industrials i decoratius, sense juntes i d’alta resistència.

Pintura d’alta resistència al clor, especial per a piscines, fonts ornamentals i estanys.

Morter autoanivellant per formació de paviments en capa fina, d’alta resistència.

Morter tixotròpic per reparació de morters i formigons, apte per rehabilitació estructural i resistent als sulfats.

Morter autoanivellant per a fixacions d’elements estructurals i apte per a farciments de bancades i ancoratges.

Morter de maquillatge, per a reparació de formigó vist en capes fines.

Additiu líquid per a la massa, per a impermeabilitzar morters i formigons.

additiu líquid per a la massa, retardant de l’assecat de morter i formigons.

Fibra de polipropilè en bosa hidrosoluble per a barrejar amb la massa de morters i formigons i dotar-los d’una major cohesió.

Làmina nodular recoberta amb geotextil de PVC per a drenatges.

Làmina nodular de PVC per a drenatges.